"Cherry wants Panda soup."

Nancy Botwin, Weeds

"Cherry wants Panda soup."

Nancy Botwin, Weeds

(Source: supercutefood)